logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Zpráva o aktivitách v oblasti prevence negativních jevů v období září – prosinec 2015.

Součástí činnosti každé školy je práce v oblasti prevence negativních jevů / prevence závislostí, práce na nastavování pozitivních vztahů mezi žáky, zlepšování klimatu ve třídách a na škole/. To vše se samozřejmě děje během každodenního života školy – v hodinách i během přestávek. Přesto je důležité věnovat se jednotlivým tématům podrobněji. Proto jsme v tomto školním roce zintenzivnili programy, které jsou zaměřeny na aktuální potřebu určité věkové skupiny.

K tomu, abychom si mohli dovolit pozvat odborníky na práci s dětmi i pedagogy v této oblasti, nám pomohly peníze, které jsme dostali od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V loňském roce jsme podali žádost o dotaci na MŠMT, žádosti bylo vyhověno a naše škola dostala na preventivní práci 80 000 Kč.

V září byli naši šesťáci na adaptačním pobytu na Srnčí, kde dětem připravovali náplň zkušení instruktoři Active21 o.s. Zároveň všechny tři 6. třídy prošly adaptačním kurzem s pracovníkem a pracovnicemi PPP Ústí nad Orlicí. V tomtéž měsíci třídy 2. stupně besedovaly s paní Stehlíkovou ze společnosti ABATOP, o.s. Každý ročník měl jiné téma. Šesťáci besedovali na téma Život v mediální džungli, sedmácké téma bylo Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?. Osmý ročník měl téma Tabáček, pro deváťáky jsme letos poprvé otevřeli problematiku HPV v programu pod názvem Nemoc si nevybírá, vy si vybrat můžete.

Letos jsme navázali užší spolupráci s Projektem Odyssea z Prahy – Vysočan. Lektoři u nás na škole provedli preventivní programy pro 7., 8. a 9. ročník. 7. třídy prošly seminářem Program proti šikanování, dvě osmé třídy absolvovaly Program proti závislosti. Třídy 9. A a 9. B měly program Odrazový můstek, který měl žáky připravit k přechodu na vyšší typ školy po ukončení základní školní docházky.

I pedagogové naší školy strávili dvě odpoledne „pod taktovkou“ lektorů Projektu Odyssea. Prošli certifikovanými semináři Týmová práce a Práce s pravidly chování.

V měsíci lednu dokončíme cyklus seminářů pro pedagogy na téma Vedení třídnických hodin a programy pro páté třídy Reagujeme na nepříjemné chování spolužáků / zatím byl v 5. A a 5. B/.

/KŠ/