logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 4. LEDNA DO 22. LEDNA 2021

 

- 1. a 2. ročník – prezentační výuka.

- Žáci ostatních ročníků – povinné vzdělávání distančním způsobem.

 - Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy a ŠD je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Zařízení ŠD a ŠJ jsou v provozu.

- Stravování žáků 1., 2. ročníku a zaměstnanců školy, kteří jsou přítomní na pracovišti, bude průběžně od 11.45 – 12.45, mají navolené obědy v terminálu. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat od 12.45 - 13.45 do jídlonosičů - obědy nejsou navolené.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

Asociace aktivních škol

Aktivní škola = naše škola je od školního roku 2012/2013 v Asociaci aktivních škol ČR

  • Má odvahu zkoušet nové přístupy, metody a formy vzdělávání. Je schopna tento proces kriticky zhodnotit a optimalizovat.
  • Její pracovníci a vedení vyvíjejí mediální aktivitu na lokální nebo celostátní úrovni
  • Pravidelně spolupracuje s jinými školami a dalšími institucemi na různých projektech včetně mezinárodních.
  • Systematicky se úspěšně účastní nejrůznějších soutěží, případně se podílí na jejich organizaci.
  • Zaujímá významné, nepřehlédnutelné postavení v rámci lokální komunity.
  • Je schopna a ochotna být příkladem jiným školám ve vybraných oblastech výchovně vzdělávacího procesu.
  • V závislosti na místních podmínkách vykazuje dlouhodobě významně nadprůměrný nebo výrazně rostoucí zájem rodičů a žáků o studium. Je okolím vnímána jako úspěšná.
  • Většina absolventů školy je s přihlédnutím k jejich studijním předpokladům úspěšná na školách vyššího stupně.