logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Vážení rodiče,
Od 30. 11. 2020 bude obnovena pravidelná prezenční výuka dle platného rozvrhu na celém I. stupni, dále prezenční výuka devátých ročníků a pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Tedy v týdnu od 30. 11. nastoupí třídy 6. ABC a 7. AB, v týdnu od 7. 12. třídy 7. C a 8. ABC
Z tohoto důvodu Vás chceme informovat o způsobu organizace:
1. Škola bude otevřena již od 7.35, abychom zajistili plynulý příchod žáků
2. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
3. Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve všech prostorách školy roušky.
4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
5. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – pravidelné mytí a dezinfekce rukou.
7. Škola zabezpečí krátké a intenzivní větrání tříd a společných prostor.
8. Škola organizuje provoz v šatnách a ve školní jídelně tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. Výdej do jídlonosičů je od 14.00 do 14.15. Zkontrolujte si přihlášky/odhlášky stravy.
9. V hodinách tělesné výchovy a plavání bude náhradní program (vycházky, …). Hodiny hudební výchovy budou bez zpěvu.
10. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, třídní učitel umístí žáka do samostatné místnosti a poté bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Další upřesňující informace budeme průběžně zveřejňovat.

S pozdravem

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupce ředitele
Mgr. Bc. František Zeman, zástupce ředitele

Volný čas, mimoškolní činnost

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (mimoškolní činnost):

Součástí výchovného a vzdělávacího procesu je i mimoškolní činnost žáků.
Ta probíhá na škole v rámci:

- nepovinných předmětů

- zájmových kroužků

Uskutečňují se také akce, které jsou organizovány učiteli mimo tyto skupiny. Měřítkem kvality výchovné a vzdělávací práce jsou, kromě prospěchu žáků a jejich úspěšnosti v přijetí na střední školu, výsledky v mimoškolní činnosti, zejména v olympiádách a soutěžích. Z pohledu výsledků v těchto soutěžích prokazují žáci školy vyšší úspěšnost zejména ve výchovách.

Ve školním roce 2009/2010 se podílel na mimoškolní práci školní klub, hodně oblíbený, který se zaměřoval na plavání, tvorbu keramiky a sport – míčové hry a florbal.


Kroužky vedené vyučujícími, které mohli žáci navštěvovat:

Novinářský kroužek
Německý jazyk
Výtvarný kroužek
Hra na flétnu
Atletika ve spolupráci s TJ Slovan v Mor. Třebová

Žáci na naší škole mají velký prostor pro sportovní činnost. Je to dáno jednak kvalitním vybavením a zařízením školy v této oblasti, jednak obětavou prací vyučujících tělesné výchovy, které se podílejí na přípravě sportovních talentů, pracují s nimi společně s trenéry Tělovýchovné jednoty Slovan Moravská Třebová. Žáci pak dosahují výborných výsledků v různých sportovních soutěžích. Výrazné úspěchy v oblasti sportu v letošním školním roce.

Obrovský ohlas měl 4. ročník celorepublikové výtvarné soutěže s mezinárodní účastí „Pod Modrou oblohou“, kterou pořádala naše škola ve spolupráci s firmami Microsoft a OR-CZ. Do soutěže se přihlásilo 330 škol a v letošním ročníku i školy z Holandska, Polska, Slovenské republiky a škola při Velvyslanectví Ruské federace v ČR asi s téměř 3000 grafickými pracemi. V této soutěži jsme měli v kategorii 6.a 7. ročníků druhé a sedmé místo, v kategorii 8. a 9. ročníků čtvrté a páté místo

Tradičně vysoce je hodnocena veřejností práce žáků III.B – jejich flétnového souboru. Žáci vystupují na různých veřejných akcích s vlastními programy ( vánoční pásmo pro rodiče, Tříkrálová sbírka, vystoupení – Dny slov. kultury, vystoupení – Městské slavnosti ..)

Škola se na veřejnosti prezentuje stálou expozicí výtvarných prací žáků v cukrárně Pod Věží, která byla obměňována pravidelně po dvou měsících, výtvarných prací žáků na chodbách MÚ MT- Olomoucká ul. Soubor žákovských prací byl natrvalo vystaven na rehab.oddělení Nemocnice MT. Naši žáci také vytvořili plakáty na PC pro propagaci činnosti – Domeček, Charita MT.
Stránky školního časopisu, který vycházel po třech měsících, informovaly o dění ve škole i mimo ni.
Práci žáků školy přiblížila i tradiční vystoupení našich žáků v mateřských školkách a vystoupení pro obyvatele penzionu a domova důchodců.
Velice úspěšné byly i školní akademie 1. a 2. stupně, na kterých žáci předvedli spousty pěkných vystoupení.
Škola byla spolupořadatelem mnohých soutěží.

Vedení školy respektovalo požadavky metodických orgánu školy a umožnilo návštěvy spousty kulturních akcí – divadelních, hudebních,výtvarných i sportovních.

Velikých úspěchů dosáhli naši žáci ve sportovních soutěžích.