logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Úřední hodiny po dobu karantény jsou pondělí a středa od 9 do 12 hodin.

 

Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

                   Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 29. 6. a 30. 6. 2020  na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

 Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020 dle pokynů třídních učitelů (1. stupeň) a dle rozvrhu na Edupage (2. stupeň).

Mgr. Petr Vágner

V Mor. Třebové 16. 6. 2020

Nařízení ředitele školy.

         Z důvodu uzavření školy v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem koronaviru je také v měsících duben, květen a červen uzavřena školní družina. Za tyto tři měsíce se nebude vybírat školné za ŠD. Případné přeplatky budou vráceny rodičům v měsíci červenci 2020.

      Moravská  Třebová  26. 5. 2020

                                                                                                 Mgr.  Petr Vágner

                                                                                                       ředitel  školy

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 8. 6. 2020 (II. stupeň)

Vážení rodiče, milí žáci, 

zasílám vám pokyny k organizaci II. stupně od 8. do 30. června. Žáci jsou rozděleni do skupin podle abecedního seznamu příjmení (viz příloha 1 HARMONOGRAM). Každá skupina má určenou svoji učebnu. Třídní učitelé vás budou informovat o náplni jednotlivých setkání.

S SEBOU::

-- čestné prohlášení (viz příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ)  - vyplněné a podepsané (s datem vyplnění 6. nebo 7. června) - bez něj nebudou žáci vpuštěni do budovy školy,

- 2 roušky,

- sáček (na použitou roušku),

- přezůvky,

- svačinu a pití (školní jídelna není pro žáky II. stupně v provozu),

- psací a rýsovací potřeby a sešit / blok na poznámky + dle informací poskytnutých TU

PŘED ŠKOLOU

Žáci se sejdou u bočního vchodu do školy, kam se dostaví přesně v čase, který je uvedený v příloze. Před vchodem je zakázáno se shlukovat, žáci budou dodržovat  rozestup 2 metry. Prosím, stoupněte si tak, aby ostatní lidé mohli volně vcházet a vycházet do / z budovy školy.

Ve stanoveném čase si žáky vyzvedne třídní učitel, který je odvede do učebny.

 

VE ŠKOLE

V prostorách školy budou žáci dodržovat rozestup 2 metry.

Po příchodu do školy si žáci vydezinfikují ruce a přezují se.

Při vstupu do třídy si každý žák povinně vydezinfikuje ruce. V lavicích bude sedět každý žák sám. 

V budově školy i ve třídě jsou žáci povinni nosit roušku.

Po skončení vyučovacího bloku učitel odvede žáky zpět před boční vchod budovy školy, odkud okamžitě budou odcházet.

Pro žáky jsou vyhrazeny toalety ve 2. patře. V těchto prostorách je též zakázáno shlukovat se a je třeba dodržovat povinný rozestup. 

 

Během celého pobytu ve škole je nutné důsledně dbát na hygienické návyky. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy.

 

V případě nevolnosti musí žák ihned tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat třídního učitele nebo mne.

 

S pozdravem

Mgr. Bc. František Zeman, zástupce ředitele

příloha 1 HARMONOGRAM       příloha 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Pokyny pro rodiče a žáky k nástupu do školy od 25. 5. 2020 (I. stupeň)

 

Vyhláška MŠMT.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

 

Zápis do 1. třídy 2020.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května.

Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno zákonným zástupcům do 18/5 2020, ostatní děti jsou přijaty.

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli, termín bude upřesněn. 


Online výuka a informace v době nouzového stavu.

 

 Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 


Informace pro strávníky jídelny. Jídelna od pondělí 16. 3. 2020 NEVAŘÍ!!!

Potvrzení pro zaměstnavatele při ošetřování dětí do 13 let vystavujeme v pondělí a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin (vstup jen s rouškou). Potvrzení lze vystavit i zpětně, po ukončení mimořádných opatření.

 

Na základě opatření vlády České republiky, s platností od 11. 3. 2020, je uzavřena ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová včetně školní družiny a školní jídelny na dobu neurčitou.

Prosím rodiče a žáky o sledování dalších informací na webu školy a EduPage stránkách. Žáci zde budou sledovat zadávání průběžných domácích úkolů.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

 


Historie školy

Historie a charakteristika školy

Základní škola Moravská Třebová Palackého 1351 zahájila svoji výchovnou a vzdělávací činnost 1. září 1975.

1 .Úplnost a velikost školy

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, je velká městská škola sídlištního typu, která zahájila provoz v roce 1975. Škola je zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Zřizovatelem je obec na základě rozhodnutí č.j.10/S/24101995 zastupitelstva Města Moravská Třebová k 1.lednu 1996. Nová úprava zřizovací listiny je dána usnesením města Moravské Třebové č. 827/Z/010210 ze dne 1.2.2010.

Základní škola je úplnou základní školou se 2 -3 třídami v ročníku. Průměrný počet žáků ve třídách se pohybuje kolem 23. Spádová oblast školy zahrnuje především oblast sídliště Západní a městskou část Udánky. Povinnou školní docházku plní na škole celá řada dětí i z jiných částí Moravské Třebové a dalších obcí regionu. Procentuální podíl žáků z okolních obcí se pohybuje kolem 10%.

Ve školním roce 2012/2013 plnilo ve škole povinnou školní docházku v průměru něco kolem 525 žáků. Schválená kapacita školy je 900 žáků, perspektivně lze přijmout k plnění povinné školní docházky žáky z jiných škol, kde je počet žáků nízký a školy mají udělenu výjimku, při zachování funkčnosti odborných učeben. Součástí školy jsou školní družina se školním klubem a školní jídelna, jejichž služby jsou využívány a rodiči chápány jako nezbytná součást péče o děti.

Školní jídelna zajišťuje přípravu obědů pro své žáky, žáky Základní školy Moravská Třebová, ulice Čs. armády, závodní stravování pro své zaměstnance a zaměstnance zmíněné školy. Kromě toho v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravu i cizím strávníkům.

2.Vybavení školy ( materiální, technické, hygienické)

Celý školní areál leží na okraji města u velkého sídliště. Budova školy je tvořena šesti pavilony, včetně školní družiny a školní jídelny.

K dispozici je 41 učeben, 19 z nich jsou odborné učebny - multimediální učebny fyziky a přírodopisu, třináct učeben s interaktivní tabulí, chemie, dvě jazykové učebny a jedna učebna hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy, pěstitelství, učebna praktických činností, kuchyňka, dvě počítačové učebny a keramická dílna. Třídy jsou rozmístěny ve dvou budovách do 3 podlaží. Školní budova má prostorné světlé chodby, využitelné pro regenerační fázi výchovně vzdělávacího procesu - pro odpočinek o přestávkách. Interiér školy je vyzdoben bohatou vnitřní zelení a žákovskými pracemi a nástěnkami.

Tělesná výchova má k dispozici dvě tělocvičny ( větší s umělým povrchem a horolezeckou stěnou) a bazén, školní hřiště, které tvoří atletická dráha (300 m ) s umělým povrchem, sektor pro skok daleký se stejným umělým povrchem, sektor pro vrh koulí a kladivem, víceúčelové hřiště, jehož povrch tvoří umělý trávník a víceúčelové hřiště s umělým povrchem u centrálních šaten. Všechny prostory jsou bohatě využívány v podvečerních a večerních hodinách veřejností a oddíly Tělovýchovné jednoty Slovan Moravská Třebová a kroužky DDM.

Pěstitelství využívá školní pozemek se skladem nářadí.

Nedílnou součástí práce školy je školní knihovna koncipovaná jako informační centrum školy. Jsou zde soustředěny všechny knihy a časopisy, je zde přístup na Internet . Každý žák si může informaci vyhledat a na místě i zpracovat ( počítač, tiskárna). V knihovně je asi 630 svazků.

Školní družina má 4 samostatné herny. Děti mohou využívat prostor školního hřiště, který je upravený pro mladší žáky. V areálu školní družiny je keramická dílna vybavená keramickou pecí a hrnčířským kruhem. Toto zázemí využívají i oddělení školního klubu.

Pro rekreaci dětí o velkých přestávkách slouží venkovní prostranství s asfaltovým povrchem a nově vzniklé víceúčelové hřiště.

Přístup do venkovního sportovního areálu v odpoledních hodinách i o volných dnech je permanentně možný. Na hřišti v odpoledních a podvečerních hodinách jsou správci, kteří kromě dohledu i půjčují sportovní náčiní. Náklady na tento provoz hradí Technické služby města Moravské Třebové .

Škola dbá na pitný režim žáků . Na jednotlivých podlažích jsou várnice s připraveným nápojem pro žáky, kteří chtějí tuto službu využívat. Ve škole jsou pro občerstvení umístěny dva automaty.

V areálu školy je soukromá zubní ordinace. Možnost ošetření chrupu přímo ve škole je nabízena všem žákům školy a využívá ji cca 70 % žáků. Mají tak zajištěnou pravidelnou prohlídku chrupu dvakrát ročně přímo ve škole.

Škola je vybavena 90 počítači propojenými v síti s připojením k Internetu. 34 počítačů je umístěno ve dvou počítačových učebnách, další počítače jsou umístěny ve třídách a odborných učebnách, 22 počítačů pro svoji činnost využívají ped. pracovníci. Pro výuku se používá třináct interaktivních tabulí.

ZŠ je dobře vybavena kvalitní audiovizuální technikou (dataprojektory, digitální kamera, digitální fotoaparát, ozvučovací zařízení). Velká část tříd je vybavena interaktivní tabulí, dataprojektorem, televizorem, videem nebo DVD přehrávačem.

Většina vyučujících má své kabinety, z nichž některé jsou vybaveny počítači. Na škole jsou dvě sborovny, které jsou vybaveny PC zapojenými do sítě s volným přístupem na Internet.

 3. Pedagogičtí pracovníci

            Ve škole pracuje kolem 34 učitelů a 4 vychovatelek školní družiny a školního klubu.. Výuka na 1. stupni je plně aprobovaná ( s výjimkou výuky cizích jazyků, ty vyučují většinou učitelky 1. stupně, jež absolvovaly studium v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ), na 2. stupni je většina předmětů vyučována plně aprobovaně s výjimkou cizích jazyků ( hlavně angličtiny  chemie, výpočetní techniky a informatiky). 

            Všichni pedagogičtí pracovníci prošli v rámci SIPVZ  kurzem počítačové gramotnosti. Řada z nich pokračuje v dalším získávání znalostí s prací na počítači a jejich využití v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Každým rokem se většina vyučujících účastní dalších vzdělávacích akcí a školení, na kterých získávají nové znalosti a dovednosti, jež následně využívají při své práci.

  4. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

    Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních hodinách, na internetových stránkách školy, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří, akademie, besídky na 1. stupni.

    Zástupci z  rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří výbor SRPŠ. Ten  se schází přibližně
4x za školní rok, popř. dle potřeby. Výbor je vedením školy informována o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.  

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 3 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy, 3 členové jsou  zákon. zástupci žáků a 3 členové jsou zvoleni z řad zřizovatele .

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola prostřednictvím s  městskou knihovnou,  muzeem a DDM v Moravské Třebové, policií a K-Centrem ve Svitavách ( protidrogová prevence), Úřadem práce v Mor. Třebové .

Škola slouží jako zázemí pro činnost kroužků Domu dětí a mládeže v Moravské Třebové, bazén a cvičná kuchyňka i k výuce ostatních moravskotřebovských škol, školní hřiště využívá k výuce moravskotřebovské gymnázium.

            Výrazná je také spolupráce s Tělovýchovnou jednotou Slovan Moravská Třebová. V rámci smlouvy o pronájmu  je školní tělovýchovné zařízení využíváno pro sportovní a rekreační aktivity moravskotřebovské populace a činnost některých oddílů.

 Dosavadní ředitelé školy:

Mgr. Miroslav Navrátil  1.9.1975-31.7.1987
Mgr. Bohuslav Valas  1.8.1987-29.9.1993
Mgr. Daniela Vykoupilová 1.10.1993-31.7.1994 /pověřena řízením školy/
Mgr. Josef Orálek 1.8.1994 - 30.6.2007
Mgr. Petr Vágner 15.8.2007-