logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 Vážení zákonní zástupci,
dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 se všichni žáci základních škol budou od středy 14. 10. do pátku 23. 10. vzdělávat distančně. Změnou školského zákona je účast na distanční výuce povinná.

Je nutné, aby žáci sledovali EduPage, vyučující zde budou zveřejňovat informace k formě a způsobu distančního vzdělávání a budou zde zadávat úkoly. Případnou absenci žáka hlaste včas třídnímu učiteli.
V případě nefunkčního internetového připojení, telefonicky kontaktujte třídního učitele, s nímž se domluvíte na dalším postupu.
Stravování ve školní jídelně je žákům vzdělávajícím se distančním způsobem umožněno odběrem oběda do jídlonosiče v čase od 12:00 do 13:00. Pokud tuto možnost nebudete využívat, je nutné obědy odhlásit nejpozději do 12:00 předchozího dne.
Školní družina není v provozu.
Od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny, školní jídelna nebude v provozu.

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupkyně ředitele

 

články 2013/2014

Prevence na ZŠ Palackého

Hned od začátku školního roku jsme se na ZŠ Palackého opět začali věnovat prevenci rizikového chování našich žáků. Jelikož nám záleží na tom, aby vztahy mezi dětmi ve třídách i v rámci celé školy byly kvalitní, zaměřili jsme se v prvních měsících především na tvorbu pravidel v nových třídních kolektivech. Tam, kde již pravidla byla vytvořena, žáci si je připomněli, případně doplnili o nová.

     Nic jsme neponechali náhodě a pro zkvalitnění práce ve třídách i nadále využíváme spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí. Téměř všechny třídy 1. stupně prošly programem pod názvem Krok za krokem. Jedná se o preventivní program zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů obecně, posílení postojů žáků ke zdravému životnímu stylu a zmapování aktuálních vztahů v třídním kolektivu.

     Po čtyřdenním adaptačním pobytu na Srnčí všechny 6. třídy absolvovaly dvouhodinový Adaptační program, na kterém se tvořila pravidla nových třídních skupin. Výhodou spolupráce s PPP Ústí nad Orlicí je, že škola dostává zprávu o provedeném programu a vedení školy i třídní učitelé dostávají doporučení, jak dále se třídou pracovat. V případě potřeby se pracovnice PPP věnují  problémovým kolektivům průběžně.

     Vzhledem k tomu, že se děti pohybují stále častěji na sociálních sítích, záleží nám na tom, aby se v kyberprostoru orientovaly bezpečně. Proto ve velké míře využíváme i pomoci Policie ČR. Velmi podnětné jsou besedy s por. Mgr. Hanou Kaizarovou,

tiskovou mluvčí ÚO Svitavy, která dětem během společných setkání vštěpuje základní pravidla pro užívání Facebooku. Ve třídách na 1. stupni se Mgr. Kaizarová věnuje také osobnímu bezpečí dětí v běžném životě / na ulici, doma, ve škole,…./.

     V budoucích měsících požádáme jako každým rokem o pomoc Městskou policii Moravská Třebová, zejména vedoucího skupiny prevence kriminality městské policie Radovana Zobače, který má velmi kvalitně vedeny besedy se žáky o právním vědomí a o bezpečném pohybu na silnicích.

Mgr. Květa Štefková