logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo ve škole. Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.  Pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.

 

 

Cíle Školního poradenského pracoviště:

·         kvalitní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro společné vzdělávání

·         připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků

·         průběžná a dlouhodobá péče o nadané žáky

·         minimalizace školní neúspěšnosti, průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem

·         prevence rizikového chování žáků (např. závislosti, agresivita, šikana, rasismus, zneužívání)

·         včasné odhalování nežádoucích projevů chování ve škole

·         prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

·         sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodickou podporu pro jejich vytváření a realizaci

·         poskytování služeb kariérového poradenství

·         přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, rodičům i pedagogům

·         poskytnout metodickou podporu učitelům při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími poruchami

·         vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností ve škole

·         spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními (střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, apod.)

 

 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

Školní poradenské pracoviště na naší škole tvoří:

·        výchovní poradci

Mgr. Romana Komoňová - 1. stupeň

konzultační hodiny: dle předchozí domluvy, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                                  

Mgr. Bc. František Zeman - 2. stupeň

     konzultační hodiny:dle předchozí domluvy, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Zajišťují:

-         organizaci péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

-         organizaci péče o mimořádně nadané žáky

-         organizaci péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem

-         koordinaci poradenských služeb ve škole

-         pomoc při výběru střední školy a volbě povolání

-         řešení problémů spojených se školní docházkou

-         řešení problémů spojených se školním neprospěchem

-         pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

 

·       školní metodici prevence

Mgr. Gabriela Krejčí - 1. stupeň

     konzultační hodiny:dle předchozí domluvy,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

     Mgr. Vladimíra Schmidtová - 2. stupeň

     konzultační hodiny:dle předchozí domluvy, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se na ně můžete obrátit:

-         nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy

-         experimenty žáků s návykovými látkami

-         vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole

-         fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole

-         projevy rasové a menšinové intolerance

-         domácí násilí a sexuální zneužívání a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

-         Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

 

 

·        školní speciální pedagog

 

Mgr. Monika Zemanová

tel. 739 294 496, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

konzultační hodiny dle předchozí domluvy

 

Zajišťuje:

-   vedení předmětu speciálně pedagogická péče

-   depistáž, diagnostiku a nápravu specifických poruch učení a chování

-   poskytování podpory pro žáky vyžadující podpůrná opatření z důvodu zdravotního postižení

-   spolupráci při vytváření plánu pedagogické podpory a pomoc při realizaci individuálního vzdělávacího plánu (IVP)

-   reedukační a intervenční činnosti v prostředí školy

-   vyhodnocení získaných dat o potřebě podpůrných opatření u žáků

-   odborné činnosti orientující se na žáky, rodiče a pedagogy - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, středisky výchovné péče, apod.)

-   metodickou pomoc a spolupráci při vytváření plánu pedagogické podpory a pomoc při realizaci IVP

-   kontaktní činnosti zaměřené na jednotlivce a skupiny žáků se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji

-   provádění speciálně pedagogických nápravných, reedukačních a kompenzačních činností s jednotlivci i skupinami žáků

-   spolupráce s asistenty pedagoga a jejich podpora

-   pomoc při vytváření programů integrace a inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Schůzky se speciálním pedagogem je nutné dohodnout předem.  

Tým poradenských pracovníků na naší škole úzce spolupracují s třídními učiteli, s asistenty pedagoga, s vedením školy i s dalšími poradenskými zařízeními.